شكي نيست كلام يكي ازويژگي هاي بارز انسان است.انسان متكلم ؛يعني انساني كه گفتگو مي كند ودرسايه آن خرد وتجربه خود رابكار مي بندد. مفاهمه كه حاصل خردورزي است، درنتيجه گفتگو بدست مي آيد.اين نعمت بزرگ چندان نصيب موجودات ديگر نشده است؛هرچند كه درعالم شعروادب نمونه هاي زيادي ازگفتگوي خيالي ميان موجودات نيز ذكرشده است.به رباعي خيام نيشابوري دقت كنيد:

دركارگه كوزه گري ديدم دوش/ديدم دو هزاركوزه گويا وخموش

هريك به زبان حال مي گفتند/كوكوزه گر وكوزه خر وكوزه فروش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:39 توسط علی حکیم پور |

خردگوهری است تابان كه با آن می توان ارزش معرفت،اخلاق وتجربه هاي ديگرراتشخيص داد. این گوهر گرانبها راهنما وروشنگرحقيقي آدمیان است.تشخيص سودوزیان باخرد است.به ياري آن مي توان به فرهنگ، اخلاق،مدنيت،فكر،انديشه وعقيده نيرو و روشني بخشيد.عقلانيت درزندگي فردي و جمعي جایگاه بسيار والایی داردوميوه آن شيرين تر وشفابخش ترازهرچیزديگري است.مردم به لطف آن بر ميزان تعاملات اجتماعي می افزایند، اززندگي فردي وجمعي سودمي برند و ازهزينه هاي گزاف اجتماعي خویش مي کاهند.اگرآدمی خرد نداشت،میان او وسایرموجودات تمایزچندانی نبود.به قول سعدی:

هیچ دانی تاخردبه یاروان             من بگویم گربداری استوار

آدمی را عقل باید در بدن                ورنه جان درکالبدداردحمار

انسان به راهنمايي خرد خدا را می پرستدوسپاسگزارنعمت های او می شود.اگرخردنبود،انسان درزمره ضعیف ترین موجودات جهان قرارمی گرفت .اما به کمک آن براین کره خاکی سیطره یافته  است. فردوسي درزمينه خرد ابياتي درشاهنامه دارد كه گوياي جايگاه والاي آن است.اين حكيم فرزانه مي گويد:

خرد بهتر از هر چه ایـــــزد بداد            ستایش خرد را به از راه داد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:58 توسط علی حکیم پور |

يكي ازتفاوت هاي بارزآدمي باسايرموجودات درنيروي فهم اوست.هرچندجانداران نيزاز فهم بسيار ساده اي برخوردارند.اما اين انسان است كه ازعهده درك مفاهيم بسيارپيچيده اي برمي آيد. فهميدن،تفاهم،تفهيم،مفاهمه و...ازويژگي هاي بارز انسان هاست.بي گمان،اين امتیاز بزرگ باقابليت هاي عقلي،زباني ،هوشي ،دانش و تجربيات بشري ارتباط وثيقي دارد.به گونه اي كه هرچقدرخرد، دانش، تجربه وآگاهي انسان ها بيشترباشد،به همان نسبت بردرجه فهم آنان افزوده مي شود.این نيروي فهم قابليت بشررادرحل بسياري ازمعضلات فردي واجتماعي ارتقا مي بخشد.كساني که ازفهم بالاتري برخوردارند،بهترمي توانندگره هاي زندگي خودوديگران رابگشايندوبه آرمان ها وخواسته هاي خودبرسند.ازاين روي،فهم درست جايگاه وارزش ويژه اي داردوبايدبراي تقويت هرچه بيشتر آن كوشيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارم دی ۱۳۹۲ساعت 11:56 توسط علی حکیم پور |

يكي ازصفات ناپسنداخلاقي دروغ گويي است.مذموم بودن آن به خاطرآن است كه مخالف راستي است.اين درحالي است كه درستكاري يك فضيلت مهم اخلاقي است و دروغ حريم اين فضيلت بنيادي رانقض مي كند.وانگهي، بانيت دروني وآگاهانه وبه قصدفريب ديگري بيان مي شودكه خود پيامدهاي منفي زيادي دارد.ازاين رو،اگركسي دربيان سخن نادرست قصد دروغ گويي نداشته باشد،نمي توان چنين سخني رادروغ ناميد.به گونه اي كه برخي ازمردم گمان مي كنندكه سخنشان حق است،به زبان مي آورنديابه خطاسخن ناصوابي رابيان مي كنندوازگفته خودپشيمان مي شوند.اين درحالي است كه دروغ گو مطلب خودرا باعلم به اين كه برخلاف راستي وحق است،به زبان مي آوردوناپسندبودن آن نيزبه همين امربرمي گردد.نقش نيت به مصداق فرموده پيامبراكرم: "الاعمال بالنيات " دراعمال انساني بسيارمهم است.به گونه اي كه هيچ يك ازتعهدات وقراردادها بدون نيت منعقدنمي شوند.اگركسي نيت نكندونمازبخواندنمازش باطل است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در نوزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 8:55 توسط علی حکیم پور |

يكي ازآسيب هاي مهم فردي واجتماعي خودكشي است.آنكه خودكشي مي كند تعادل روحي  خودراازدست مي دهدوادامه زيست خويش را بي معناميداند وبدين ترتيب،آگاهانه و کاملاً ارادی به زندگی خویش پايان مي دهد. مرتكب آن خودرا گرفتارنوعي محروميت روحي، فكري، خانوادگي، عاطفي، فرهنگي،اقتصادي،سياسي ومانندآنها مي بيندودست به اين حادثه ناگوارمي زند.

اين عمل به لحاظ عقلي ،فكري واعتقادي محكوم است.انسان ها نبايدمرتكب كاري شوند كه باعقل ،منطق،عرف ودين سازگاري ندارد،به طوري كه درقرآن كريم آمده است:" وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "؛ خودتان را مكشيد زيرا خدا همواره با شما مهربان است (آل عمران،29). ازاين روي،هيچ كس حق نداردبا هلاكت خودبه حل مشكل بينديشد.چرابايدآخرين راه حل پايان دادن به حيات خود باشد؟اين درحالي است كه راه هاي زيادي براي گره گشايي درزندگي وجوددارد؛هرچندكه ممكن است تشخيص آنها براي افرادضعيف آسان نباشد.بسياري ازافرادبابررسي توانمندي هاي خودوظرفيت هاي پيراموني ونيزآشنايي بامتون وديدگاه هاي ديني درمي يابندكه  نبايدبه خودكشي دست بزنندودرنزدخداوخلق اوسرزنش شوند.حاصل بدبيني نسبت به كارآيي خود،آشنايان ودوستان ازدست دادن جان شيرين است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ساعت 14:6 توسط علی حکیم پور |

درلغتنامه دهخدا براي واژه اعتدال معاني زيرذكرشده است:

میانه حال شدن در کمیت . (ناظم الاطباء). میانه حال شدن در کمیت و کیفیت . (منتهی الارب ). میانه حال شدن در گرمی و سردی و خشکی و تری یا در طول و عرض . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). میانه حال گردیدن در کمیت و کیفیت . (از اقرب الموارد). توسط حالی میان دو کم یا کیف . (یادداشت بخط مولف ).

•راست گردیدن . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). راست شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ). راست گردیدن امر یا چوب . (از اقرب الموارد). و منه الحدیث فی تعلیم الصلوة: ثم ارکع حتی تطمئن راکعاً ثم قم حتی تعتدل قائماً. قال الشافعی و ابویوسف : الاعتدال فی الصلوة واجب . و قال ابوحنیفة و محمد و هو مستحب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قیام بعد از رکوع . (یادداشت بخط مولف ). راستی .

•مناسب شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تناسب یافتن . (از اقرب الموارد).

•برابر بودن هر چیزی و گاهی کنایه باشد از اعضا و اندام چرا که اکثر اعضای بیرونی دودو هستند و با هم عدل یعنی برابری دارند و این مجاز است که اطلاق مصدر بر اسم فاعل شده است . (آنندراج )(غیاث اللغات ).

•راست و برابر شدن . (موید الفضلاء).

•(اِمص ) سکونت . آرامی . بردباری . ملایمت .

•تساوی . راستی . عدالت . برابری . همواری . تعادل . تعدیل . یکسانی . میانه روی در هر چیز و عدم افراط و تفریط. (ناظم الاطباء):

کار ناید از طبایع چون نماند اعتدال .

•راستی قامت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ساعت 14:7 توسط علی حکیم پور |

واژه اصلاح درلعت نامه دهخدا داراي معاني زيراست : بصلاح آوردن . (زوزنی ). بصلاح آوردن و نیکو کردن . (آنندراج ). نیکو کردن . (منتهی الارب ). به اصلاح آوردن . (موید الفضلا) (ناظم الاطباء) (ترجمان علامه جرجانی ص 13). لَم ّ. (تاج المصادر بیهقی ). بصلاح آوردن و نیک و بهتر کردن . ضد افساد. مثال : حالت مشرقیان قابل اصلاح است . (فرهنگ نظام ). درست کردن . التیام دادن . بسامان آوردن . سر و سامان دادن به کارها. درست کردگی و راست کردگی . (ناظم الاطباء).ضد افساد چیزی . دور کردن تباهی و راست کردن چیزی . (از قطر المحیط) (از المنجد): نیش کژدم ... را اگرچه بسیار بسته دارند و در اصلاح آن مبالغت نمایند، چون بگشایند بقرار اصل بازرود. (کلیله و دمنه ).


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:4 توسط علی حکیم پور |

يكي ازلوازم نزاكت وادب نيكوصحبت كردن  است.آدميان بايديادبگيرندكه بايكديگرسخنان نغز،مفيدو نيكو بگويند،در گفتگوهاي خويش اميدوشادي رابه همديگرمنتقل كنند،بدانندكه سخنان آنهالوازمي نيز داردوازخودتعريف بيهوده كردن ازارزش آن مي كاهد؛چراكه گفته اند :"دوصدگفته چون نيم كردارنيست"؟ آياجزاين نيست كه گفتار،زماني قرين كمال  مي شود كه با عمل همراه باشد.به طوري كه خداوند درقران كريم مي پرسد:چراآنچه راكه به آن عمل نمي كنيد،مي گوييد:"لم تقولون مالاتفعلون".آري ،گفتاروعمل مكمل يكديگرند.حافظ شيرين سخن چقدرزيباگفته است:

واعظان كاين جلوه برمحراب ومنبرمي كنند        چون به خلوت مي روند آن كارديگرمي كنند

مشكلي دارم زدانشمند مجلس بازپرس            تـوبه فرمـايان چـراخودتوبه كمـترمي كــنـند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سی ام بهمن ۱۳۹۱ساعت 10:41 توسط علی حکیم پور |

يكي ازنشانه هاي خوشنودي ورضايت مندي انسان ها شادي است.شادي به زندگي آدميان معنامي بخشد.رنج وناراحتي،شادي را ازآنان مي گيردوزندگي آنان راباغم وسختي مواجه مي سازد.چقدرخوب است كه براي گسترش  شادي درجامعه تلاش همگاني داشت؛زيراكه سعادت بشري بدون برخورداري ازآن مفهومي ندارد.انسان سعيد كسي است كه ازشادي  بيشتري برخورداراست.چگونه مي توان  بدون داشتن شادي احساس خوشبختي كرد!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ساعت 16:39 توسط علی حکیم پور |

يكي ازصفات بسيارخوب انساني داشتن شرم است.اين صفت خوب كمك مي كند كه انسان درگفتارورفتارخويش دقت بيشتري كند وهركاري راباسنجش،تدبيرورعايت حال طرف ديگرانجام دهد.اگركسي شرم نداشته باشد،ازكارهاي زشت خويش نيزخجالت نخواهد كشيد.اين درحالي است كه رعايت آن برقدر،منزلت،عزت واعتبارآدمي مي افزايد و سبب مي شود جايگاه بلندي نزد ديگران داشته باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوازدهم دی ۱۳۹۱ساعت 18:3 توسط علی حکیم پور |

چقدرخوب است كه كسي نسبت به خودش،كارش وجامعه اش احساس مسئوليت كند.مسئوليت شاخص بنيادي تعيين شخصيت افراد است.باميزان مسئوليت پذيري انسان ها مي توان جايگاه وارزش فكر،كارومنش آنان راتعيين كرد.اگركسي نسبت به مشكلات،مقتضيات وحوادث جامعه خودبي تفاوت باشد،چگونه مي توان اورافردي وزين،آگاه،متعهد،دلسوزومنصف دانست؟بي تفاوتي اشخاص نسبت به خود،خانواده،نزديكان،بشريت،فرهنگ،دين وسرزمين گناهي نابخشودني است.چرابايد برخي ازافرادچنين باشند وبي تفاوتي رابه مفهوم متانت،وزانت،خوش خويي و...تلقي كنند.اگرمردم به مسائل ومشكلات يكديگر اهميتي قائل نشوند،آيا مي توان آنان راافرادي شايسته ومتعادل ارزيابي كردوازآن ها به نيكي ياد كرد؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوم دی ۱۳۹۱ساعت 17:23 توسط علی حکیم پور |

عده اي ازتنهابودن واهمه دارند.چنانچه دليلي برترس ازآن باشد؛مانند عدم امنيت جاني ،سن كم،بيماري،جنون،تاريكي ومانند آن ها،درآن حال، نمي توان برآنان خرده گرفت كه چراازتنهابودن هراس دارند.اماصرف آن نمي تواند به عنوان پديده منفي ارزيابي شود.زيراكه گاهي آدميان درتنهايي مراقبت ازنفس  راتجربه مي كنند وبه خويشتن انساني بازمي گردند.عارفاني ؛چون ابو سعيد ابي الخيرتنهابودن رابه مثابه عافيت مي دانند.

ای دیده نظر کن اگرت بیناییست                   در کار جهان که سر به سر سوداییست

در گوشهٔ خلوت و قناعت بنشین                  تنها خو کـــن که عافیــــت تنهاییســــت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ساعت 13:21 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

انسان ها دوست دارند ازنيروي فكري،جسمي ودارايي هاي خويش حداكثربهره راببرند.ازخردومنطق به دوراست كه كسي تنبلي پيشه كند وازتوانمندي هاو سرمايه هاي مادي ومعنوي خود بهره كافي نگيردوسبب اتلاف آن هاگردد.

دراين ميان،يكي ازپديده هايي كه ازروزگاران دورتاكنون درميان ملل جهان رواج دارد،دريافت بهره پول(ربا) است؛چراكه هركسي مي خواهدازسرمايه خويش سود ببردوازكاهش ارزش وبي فايده ماندن آن جلوگيري كند.

 اما اسلام به رباخواري نظرخوشي نشان نداده است.به طوري كه آن رابه منزله جنگ باخداورسولش معرفي كرده است!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ساعت 9:43 توسط علی حکیم پور |

قرض الحسنه به معناي وام بدون بهره است.(لغتنامه دهخدا) واژه "قرض" درقرآن كريم هميشه باوصف"حسن"به كاررفته است.دراين كتاب آيه اي يافت نمي شود كه درآن كلمه قرض به تنهايي به كاررفته باشد.

"قرض حسن" به معناي وام نيكوست كه صاحب لغتنامه آنرا به "وام بي بهره "معناكرده است.اما به نظرمي رسد كه اين معنا بازگوكننده تمامي اوصاف "قرض حسن" نباشد و ويژگي هاي ديگري نيزبرآن مترتب باشد تابتوان ازآن به عنوان "وام نيكو" يادكرد،قرآن كريم قرضي رانيكو مي داند كه واجد اوصاف زيرباشد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ساعت 16:1 توسط علی حکیم پور |

درلغتنامه دهخدادرمعناي واژه تقدس آمده است:

پاک شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار) (منتهی الارب ). تطهر. (اقرب الموارد). پاک شدن و پاک کردن . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پاکی و پارسایی . (ناظم الاطباء). پاک و پاکیزه بودن: آفریدگار جل جلاله و تقدست اسماوه . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 91). جل جلاله و تقدست اسماوه ُ ولا اله غیره . (تاریخ بیهقی ایضاً ص 201)

ما همه فانی و بقا بس تراست / ملک تعالی و تقدس تراست .نظامی .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 14:9 توسط علی حکیم پور |

اقبال لاهوري درمثنوي معروف خويش با عنوان"پس چه بايد كرد اي اقوام شرق " عقب ماندگي شرق راناشي ازرفتارنادرست غرب معرفي كرده است كه به يقين بيراهه نرفته است.غرب ازسده هاي گذشته تاكنون بادخالت آشكاروپنهان خود درامورداخلي كشورهانقش اساسي درگسترش فقر،درماندگي،ناامني،وابستگي و... آن ها ايفا كرده است.ازديدگاه اقبال علم غرب به مثابه تيغي است كه برهلاك انسان مي كوشد!

دانش افرنگیان تیغی بدوش                 در هلاک نوع انسان سخت کوش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و چهارم مهر ۱۳۹۱ساعت 8:38 توسط علی حکیم پور |

عقب ماندگي يك پديده ارثي ونژادي نيست.اگركشوري ازقافله علم وپبشرفت عقب است، بايد علل آن راجستجوكند.بامطالعه نشانه هاي پسرفت مي توان علل آن رانيزتشخيص داد.اموري؛چون درآمد سرانه اندك،نرخ بالاي بي سوادي عمومي،شيوع تعصبات قومي،زباني ومذهبي، گسترش خشونت،هرج ومرج سياسي،اقتصادي وفرهنگي، خرافات ،نيرنگ وتزوير،مادي گرايي، اسراف و تبذير و...ازنشانه هاي عقب ماندگي هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دهم مهر ۱۳۹۱ساعت 16:51 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

خيلي ازاشخاص با عنوان "منافع ملي" آشنايي نسبي دارند.اما اينكه معناي دقيق آن چيست وشمول آن تاچه اندازه اي است؟اختلاف نظروترديد جدي وجود دارد.

به اجمال مي توان گفت كه منفعت به معناي نفع، سود وبهره است.ملي نيزبه معناي هرآنچه به مردم كشوري تعلق داردوداراي گستره همگاني است.ازاين روي،منافع ملي عبارت از هرگونه سودو ومنفعتي است كه باحصول آن مردم به رفاه،آبادداني،آسايش،راحتي وسعادت مي رسند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 15:54 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

درلغتنامه دهخدا درمعني واژه عصمت آمده است:

عصمة. پاکدامنی و نبناد و ناآلودگی به گناه . (ناظم الاطباء). نگاهداری نفس از گناه . (فرهنگ فارسی معین ). بازداشتن خود را از گناه ، و به اصطلاح اطلاق این لفظ بر پاکی است که از ابتدای وجود تا انتهای عمر گناه کبیره خصوصاً زنا نکرده باشد. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). در مورد عصمت ملائکه اختلاف نظر است و برخی آن را موجود می دانند و برخی آن را نفی می کنند، و هر یک از دو فرقه را دلایلی است . اما در مورد وجوب عصمت انبیا، جمیع ملل و شریعت ها اتفاق نظر دارند، جز اینکه آن را در برخی امور لازم می دانند و در برخی جایز، و هر کدام را دلایلی است . رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و شرح مواقف و شرح طوالع شود. بی گناهی . عفاف . عفت . خودداری . خویشتن داری.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در هجدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 14:36 توسط علی حکیم پور |

درلغتنامه دهخدادرمعنای اجتهاد آمده است:"اجتهاد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) تجاهد. جهد کردن . (زوزنی ). کوشیدن . بکوشیدن . (تاج المصادر). || کوشش . جدّ. جهد. سعی . کدّ: این اجتهاد بجای آوردم . (کلیله و دمنه ). || رأی صواب جستن . (زوزنی ). صواب جستن . (تاج المصادر). || استنباط مسائل شرعیه بقیاس از کلام اﷲ و حدیث و اجماع به شرائطی که در کتب اصول مسطور است چنانچه واقفیت کما حقّه از محاورات لسان عرب و علم صرف و نحو در شأن نزول آیات و علم حدیث داشته باشد. (غیاث ). در تعریفات آمده : اجتهاد در لغت بذل وُسعو طاقت است و در اصطلاح به کار انداختن فقیه است قوه و سعی و وسع خود را برای کسب ظنّی بحکم شرع . و اجتهاد عبارت از بذل مجهود است از پیدا کردن مقصود از راه استدلال – انتهی."


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:34 توسط علی حکیم پور |

 مقدمه

قرآن کریم آخرین کتاب مقدس الهی است.این کتاب به لحاظ اعتبار،زیبایی،ایجازگویی،تنوع مطلب ،اثرگذاری،سلیس بودن،محتوا وترکیب ویژگی منحصربه فردی دارد.ازخودش به عنوان روشنگرهرچیز "تبیان لکل شئی"یاد کرده است.بامطالعه آیات آن آشکار می شود که روشنگری آن بیشتردرامورهدایتی ،ایمانی، اخلاقی،فکری، معرفتی،هویت بخشی و...است.یک جامعه سالم دینی بدون درک درست  اهمیت هدایت الهی نمی تواند جایگاه توحیدی خویش رابازیابد.قرآن کریم باراهنمایی های سازنده خود بسترهای اندیشه ورفتار توحیدی رافراهم کرده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 12:34 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

درلغتنامه دهخدا برای واژه آبرو معانی زیرذکرشده است:

آبرو. [ ب ِ ] (اِ مرکب ) آبروی . آب روی . جاه . اعتبار.شرف . عِرض . ارج . ناموس . قدر

آبروازترکیب دوواژه آب و رو درست شده است.درزبان عربی به آن ماء الوجه گفته می شود که ماء به معنای آب و وجه به معنای روست. درزبان عربی برای شخص آبرومند "وجیه" گفته می شود.دردوآیه قرآن کریم نیز آبرومندی حضرت موسی وعیسی (ع) با این  واژه بیان شده است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 13:35 توسط علی حکیم پور |

درآغاز آفرینش وحدت ،همدلی ویگانگی میان مردم حاکم بود.آنان به صورت امتی واحد بودند وازرنگ وبوی اختلاف وچندگانگی خبری نداشتند.اما باگسترش وفزونی نفوس وذائقه های فکری وفرهنگی گوناگون به تدریج میان آنان اختلافاتی  به وجود آمد.عناصری؛چون اختلاف رنگ؛ نژاد، قاره، سرزمین،وطن، زبان،قومیت، دین، فرهنگ، رسوم و...آهسته آهسته درمیان آنان آثاروپیامدهای متفاوت خود رانشان داد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:47 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

توکل ازریشه" وکل" گرفته شده است.باواژه های وکالت،وکیل،متوکل،موکل وتوکیل هم خانواده است.این واژه درفرهنگ اسلامی کاربردعمیقی دارد.اگرکسی انجام کارخودرا به شخص دیگری واگذارکند ،آن امردرمبحث وکالت مورد مطالعه قرارمی گیرد .اماچنانچه،کسی کارش را بااستمداد،تکیه واعتمادبرخداوندمتعال پیش برد،ازآن کاردرمبحث "توکل" گفتگومی شود: "وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا"؛ و بر خدا اعتماد كن همين بس كه خدا نگهبان [تو]ست (احزاب،3)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:16 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

درلغت نامه دهخدا واژه تقوا به معنای ترس ازخدا وپرهیزگاری ذکرشده است.متقی نیزکسی است که ازخداوند بترسد وبه این خاطر پرهیزگاری پیشه کند.

با بررسی مبانی وجایگاه تقوا دررشدوبالندگی شخصیت آدمی،تطابق معانی مذکور برای تقوادشوارمی ماید؛چراکه پرهیزگاری تنها بعد سلبی تقوارا دربرمی گیرد. درحالی که  تقوا بعدایجابی نیزدارد.وانگهی،ترس ازخدا نیزبا پرستش آن حضرت ازروی عشق،دلبستگی،دوستی وارادت سازگاری ندارد.اگرخداوند می فرماید:"ان الله مع الذین اتقوا"؛خداوند باکسانی است که تقواپیشه کنند،آیا پشتیبانی اوازبندگان به خاطرترس وپرهیزگاری محض آنان است؟آیا خداوند از بندگانش می خواهد که ازروی ترس ازاو اطاعت کنند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکم خرداد ۱۳۹۱ساعت 10:14 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

زایش ،پیری ،فرسایش،تغییر ودگرگونی قانون طبیعت است.هرآن چه درجهان هستی وجودارد،باگذشت ایام به کهنگی ،فرسودگی وتحول محکوم می شود.همه پدیده های مادی وفیزیکی عالم تابع این قاعده اند.به طوری که هیچ موجودی اعم از زنده وغیرآن به جزخدای ازلی وابدی نمی تواند از آن فرارکند.این قاعده درمورد مدنیت ها،کاخ ها ،خاندان های حکومتی ،ساخت وسازها،بازارها و...نیزصادق است؛چراکه آنها هم به مرورزمان دچارکهنگی،فرسودگی،تباهی واضمحلال می شوند.شاعرچه خوب گفته است:

هان ای دل عبرت بین ازدیده نظرکن هان          ایوان مداین راآیینه عبرت دان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:58 توسط علی حکیم پور |

کشورهای مسلمان درقرون اخیربا عقب ماندگی های فکری،آموزشی،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ودینی فراوانی مواجه شده اند.دریغا که این کشورهاباآغاز رشدوبالندگی کشورهای غربی درحوزه های گوناگون علمی ،فکری ،صنعتی واقتصادی وارد سیرقهقرایی عقب ماندگی شدند.درنتیجه پیش گرفتن این روند معکوس،دچار ضعف،ناتوانی،فترت،درماندگی وفقرعلمی واقتصادی توان فرسایی شدند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:37 توسط علی حکیم پور |

بامطالعه آثارادبی شاعران ایرانی به نکته های باریک وظریفی برمی خوریم که دراندیشه ها،باورها ونگرش های مردم ایران تاثیربسزایی گذاشته اند.به گونه ای که مردم این سرزمین درمحافل ادبی ،دینی،اخلاقی،معرفتی ،اجتماعی،سیاسی ،عرفانی وحتی گفتگو های عمومی ازآثارمذکور بهره می گیرندوبه استدلال وتفهیم فکر،اندیشه ودیدگاه خود می پردازند.اشعارچهره هایی؛چون سعدی،حافظ،فردوسی،مولانا،نظامی ومانند آنها بخشی ازفرهنگ امثال وحکم ماراتشکیل می دهندکه  درکنار آثاربسیارنیکو یی که دراذهان عمومی گذاشته اند ،نتایج وپیامدهای منفی نیز به همراه دارند که به نقد وبررسی برخی ازآنها به شرح زیر  می پردازیم:

*نگاه درون نگرانه خداوند متعال

 در مثنوی مولانا درداستان موسی وشبان اززبان خداوند متعال خطاب به موسی(ع)  آمده است:

وحی آمد سوی موسی از خدا         بنـــدهٔ ما را ز ما کردی جدا

ما برون را ننگـــــریم و قال را          ما درون را بنگریم و حال را


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 20:9 توسط علی حکیم پور |

عزت به معنای عظمت،بزرگواری،عظمت،ارجمندی،ارج،سرافرازی،کرامت ،بزرگی وکمیابی است(لغت نامه دهخدا).دارنده عزت راعزیزمی گویند.یکی ازنام های باریتعالی است.واژه عزیز99باردرقرآن بکاررفته است وهمیشه قبل ازکلماتی ؛چون حکیم،رحیم،حمید،کریم و...به کاررفته است که نشان می دهد ارجمندی وعظمت آن حضرت باحکمت،رحم،کرامت ومانند آنها همراه است.

نردبان عزت بلند وامن است،تازمانی که غروری درآن راه نیافته است ،نخواهد افتاد.هرکس درخانه آن درآید اثری ازریا،نفاق،دغل وتملق نمی بیند،میوه شیرینش "افتخار"نام دارد،گلستان آن رنگارنگ ،معطروفرح زاست وراه آن همچون "کهکشان راه شیری" درخشان ونورانی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:24 توسط علی حکیم پور |

مقدمه

ظلم واژه ای است بسیارپرکاربرد وعام که قلمرو وسیعی دارد.با واژه هایی؛چون ستم،جور،نفرین،تعدی،تجاوز،جفا، جبر، زورگویی،آزار،نابجایی،ناحقی،رنج ،بیدادگری،عدوان و...مترادف است.

صاحب کشاف درتعریف ظلم می گوید:ظلم به لحاظ لغت به معنای قراردادن چیزی درغیرمحلش است وازنظرشریعت عبارت ازتعدی ازحق به سوی باطل است که آن جوراست وگفته شده که ظلم عبارت ازتصرف درملک دیگری وعبور ازحد است. (دهخدا،واژه ظلم)

اززمانی که مردم باهمدیگر به صورت مدنی زندگی می کنند،کم وبیش نسبت به مفهوم ظلم نیزآشنایی پیداکرده اند.این درحالی است که جانداران از درک آن وگستره وسیعش  آگاهی ندارند.حیوانی که گرسنه است،بدون احساس گناه وستم غذای خودراباشکارحیوان دیگرتامین می کند.به همین دلیل،اشخاص درقبال اعمال ظالمانه خویش مسئول هستند؛چراکه با تجاوزبه جان ،ناموس ومال دیگران دچاربزه وگناه بزرگی می شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 14:24 توسط علی حکیم پور |

مطالب قدیمی‌تر